Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Raport z realizacji projektu "Praktyka czyni mistrza", zrealizowanego w ramach programu Leonardo da Vinci
przy współfinansowaniu ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Geneza projektu

Od 2012r., Centrum Kształcenia i Wychowania w Dobieszkowie utrzymuje kontakty partnerskie z organizacją Internationaler Bund z Niemiec.

Internationaler Bund jest, podobnie jak Ochotnicze Hufce Pracy w Polsce, instytucja działającą na obszarze całych Niemiec w zakresie kształcenia zawodowego, podnoszenia kwalifikacji, organizacji praktyk, staży zawodowych, projektów międzynarodowych.

Placówka, z którą już po raz drugi podjęliśmy się organizacji wspólnego przedsięwzięcia mieści się we Frankfurcie nad Odrą. Dla swoich podopiecznych organizuje szkolenia w zakresie zawodów związanych z gastronomią, budownictwem, architekturą krajobrazu, florystyką, ochroną zdrowia i opieką socjalną.

Instytucja przyjmująca została dobrana tak, aby jak najbardziej odpowiadała celom projektu i potrzebom uczestników. IB jest instytucją posiadającą wieloletnie doświadczenie w aktywnej działalności na rynku pracy, szkoleniu zawodowym młodzieży i współpracy międzynarodowej. Było to dużym ułatwieniem na etapie powstawania projektu i ustalania szczegółów organizacyjnych.

W trakcie ustalania szczegółów przedsięwzięcia instytucja przyjmująca została poinformowana o specyfice grupy, jej poziomie kształcenia i poproszona o przygotowanie odpowiedniego programu pobytu.

Wykorzystując potencjał naszych partnerów zadecydowaliśmy o wysłaniu naszych uczestników, kształcących się w zawodach stolarza i kucharza. Do współpracy zaprosiliśmy także Technikum żywienia i usług gastronomicznych z pobliskich Bratoszewic, którego podopieczni mogli być beneficjentami korzyści, płynących z naszego projektu.

Przygotowany program merytoryczny oraz kulturoznawczy został zaakceptowany. I był to najważniejszy punkt ustaleń partnerskich, pozostałe kwestie organizacyjne zostały szybko uzgodnione i podzielone.

Realizacja

Cel główny projektu czyli podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników miał zostać zrealizowany dzięki sprawnemu, zgodnemu z planem, przeprowadzeniu przez obie instytucje partnerskie stażowi zawodowemu. Wszyscy uczestnicy projektu, podczas zagranicznych praktyk mieli podnieść swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyć pierwsze doświadczenia, zapoznać sie z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez niemieckich kolegów. Udział w stażu miał być dla uczestników swego rodzaju pierwszą pracą, która miała utwierdzić bądĽ skłonić do zweryfikowania planów zawodowych na przyszłość.

Projekt miał również na celu rozwój intelektualny, kulturalny i społeczny młodzieży. Realizacja tego celu miała odbyć się w ramach zorganizowanego modułu przygotowawczego w postaci warsztatów kulturoznawczych, zajęć z pedagogiem, doradcą zawodowym i kursu językowego. Dopełnieniem procesu rozwoju światopoglądowego naszych podopiecznych miał być pobyt za granicą, który był okazją do bezpośredniego zetknięcia się z inną kulturą, językiem, do nawiązania nowych znajomości.

Bezcenna dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy jest okazja do zdobycia doświadczenia zawodowego, tym bardziej nabytego za granicą, co jest niezmiernie ważne z punktu widzenia możliwości mobilności zawodowej przyszłych pracowników.

Inny wymiar realizacji niniejszego projektu wiązał się z faktem, iż beneficjenci projektu są w młodym wieku i wybrany do tej pory zawód może nie być tym, do którego czują się w rzeczywistości stworzeni. Dwutygodniowa, intensywna praktyka mogła stać okazją do przemyślenia, a nawet do przewartościowania swoich planów związanych z przyszłym życiem zawodowym. Młodzi uczniowie nie zawsze z należytą powagą traktują naukę zawodu, często nie zdając sobie sprawy jak bardzo ich dorosłe życie będzie uzależnione od nabytych kwalifikacji.

Udział w projekcie miał być między innymi bodĽcem dla uczestników do pobudzenia kreatywności i zainteresowania doskonaleniem umiejętności zawodowych tak, aby droga kształcenia zawodowego nie została porzucona, ale z zapałem kontynuowana.

Grupa docelowa i rekrutacja

Młodzież trafiająca do Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie, w zdecydowanej większości boryka się z trudnościami w nauce. Biorąc pod uwagę zagrożenie przerwaniem nauki po ukończeniu gimnazjum, proponujemy młodzieży naukę zawodu już na tym etapie kształcenia. W przypadku przerwania nauki po zakończeniu gimnazjum nasi podopieczni mają zapewnione podstawowe umiejętności zawodowe, pozwalające im na wejście na rynek pracy.

W związku z młodym wiekiem i brakiem doświadczenia podopiecznych CKiW, program nauki zawodu jest dopasowany do ich specyficznych potrzeb.

Celem nauki zawodu w CKiW OHP w Dobieszkowie jest opanowanie przez ucznia-młodocianego pracownika elementarnych umiejętności praktycznych i teoretycznych oraz potwierdzenie ich dowodem w postaci uzyskania zaświadczenia o przyuczeniu do wykonywania określonej pracy.

Realizacja tego celu pozwala uczestnikom uzyskać wiedzę i umiejętności związane z danym zawodem, którą następnie mogą pogłębiać w szkołach zawodowych.

Z kolei cele projektu są rozwinięciem oferty jaką młodzież otrzymuje w ramach ogólnodostępnego kształcenia zawodowego i w pełni odpowiadają potrzebom jego beneficjentów.

Uczniowie Technikum w Bratoszewicach pochodzą z klas o profilu technik organizacji żywienia i usług gastronomicznych oraz żywienia i gospodarstwa domowego. Po trwającej 4 lata nauce mają możliwość zdania matury i zdobycia dyplomu, potwierdzającego kwalifikacje, uprawniające do działalności w zakresie usług gastronomicznych. W ramach programu nauczania w szkolnych pracowniach odbywają zajęcia praktyczne w wymiarze 4 godzin tygodniowo, co daje ok 182 godzin w skali roku.

Ze względu na specyfikę grupy docelowej duży nacisk położono na odpowiednio przeprowadzony proces selekcji i rekrutacji uczestników projektu. Działanie to było kilkuetapowe i zapoczątkowało je zebranie opinii na temat potencjalnych uczestników od instruktorów zawodu kucharza i stolarza oraz pedagoga CKiW oraz Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach. Zbierane informacje dotyczyły zaangażowania w naukę w szkole i na praktykach, zachowania i frekwencji na zajęciach i miały na celu wyłonienie wstępnej listy potencjalnych uczestników projektu.

Ze względu na specyfikę grupy docelowej duży nacisk położono na odpowiednio przeprowadzony proces selekcji i rekrutacji uczestników projektu. Działanie to było kilkuetapowe i zapoczątkowało je zebranie opinii na temat potencjalnych uczestników od instruktorów zawodu kucharza i stolarza oraz pedagoga CKiW oraz Zespołu Szkół nr 1 w Bratoszewicach. Zbierane informacje dotyczyły zaangażowania w naukę w szkole i na praktykach, zachowania i frekwencji na zajęciach i miały na celu wyłonienie wstępnej listy potencjalnych uczestników projektu.

Wytypowane w ten sposób osoby zostały poinformowane o wdrażanym projekcie, zapytane o chęć udziału w nim, a zainteresowani otrzymali do wypełnienia formularze zgłoszeniowe.

Potencjalni uczestnicy projektu w obu jednostkach, poprzez pracowników pedagogicznych zostali poinformowani o przygotowaniach do jego wdrażania poszczególnych założeniach oraz otrzymały formularze zgłoszeniowe.

Instruktorzy/nauczyciele przedmiotów zawodowych równolegle poproszeni zostali o w opinie na temat swoich podopiecznych, stworzone na podstawie takich danych jak frekwencja na zajęciach, zaangażowanie w pracę i naukę, zachowanie i kultura osobista.

W ten sposób zamknięty został pierwszy etap rekrutacji.

W kolejnym etapie dokonano analizy formularzy oraz przeprowadzono rozmowy z rodzicami uczestników, którzy wyrazili chęć udziału w projekcie.

Uczniowie, mieli za zadanie umotywować swoją chęć udziału w projekcie (formularz), natomiast rodzice/opiekunowie wyrazić zgodę na wyjazd zagraniczny swoich dzieci/podopiecznych.

Po przeprowadzeniu tych formalności utworzono listę uczestników projektu. Z pozostałych osób utworzono listę rezerwową projektu, a całość podsumowano w ramach protokołu z posiedzenia komisji rekrutacyjnej. W jej skład wszedł koordynator projektu, pedagog i psycholog jednostki. Głównymi kryteriami wyboru było kształcenie się w odpowiednim zawodzie, zaangażowanie w naukę i pracę, dobra frekwencja i zachowanie oraz pozytywna opinia instruktora i pedagoga.

Etap przygotowawczy

Ideą projektu było to, aby młodzi ludzie poza zdobyciem umiejętności i doświadczenia zawodowego, czerpali jak najwięcej w związku z możliwością przebywania za granicą tzn. poznanie nowej kultury, języka, umiejętność nawiązywania kontaktów itp.

W tym celu zorganizowany został moduł przygotowawczy składający się z zajęć prowadzonych przez pedagoga, doradcę zawodowego, warsztatów kulturowych i kursu językowego.

Przygotowanie pedagogiczne odbyło się w postaci cyklu spotkań, które będą miały na celu przygotowanie młodzieży do wyjazdu na praktyki, uświadomienie zagrożeń i pomoc w radzeniu sobie w codziennych sytuacjach.

W kwestii przygotowania zawodowego, oprócz pracy z instruktorami podczas warsztatów grupa uczestników spotkała się z doradcą zawodowym. Podczas tego spotkania dowiedzieli się o możliwościach rozwoju zawodowego jakie dają programy europejskie i europejski rynek pracy, dla porównania przybliżony został również system edukacji w Niemczech.

Zainteresowani uczestnicy otrzymali również możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, który w razie konieczności, które miały przygotować ich do zbliżającego się wyjazdu.

Przygotowanie kulturowe składało się z cyklu warsztatów prowadzonych w CKiW przez filologa niemieckiego, koncentrujących się na kwestiach tradycji i kultury Niemców, historii oraz teraĽniejszości naszego zachodniego sąsiada.

Bardzo ważnym elementem przygotowań do wyjazdu zagranicznego był intensywny kurs języka niemieckiego.

Tematyka zajęć związana była ściśle ze specyfiką planowanego przedsięwzięcia tzn. duży nacisk położony zostanie na słownictwo używane w codziennym funkcjonowaniu w Niemczech (sklep, środki komunikacji, lekarz itp) oraz na fachowym słownictwie branżowym (te zajęcia odbyły się oddzielnie w dwóch grupach kucharzy i stolarzy).

Staż

Czas trwania stażu to 2 tygodnie, zawierające 10 dni roboczych po 6 godzin. W dni wolne realizowany był program interkulturowy. Szkolenie odbywało się w dwóch grupach zawodowych kucharzy i stolarzy liczących odpowiednio 10 i 5 osób.

Realizacja zakładanego programu merytorycznego odbyła się za pomocą postawienia młodzieży kluczowych zadań do wykonania.

Głównym zadaniem kucharzy była przygotowanie i obsługa imprez okolicznościowych organizowanych przez IB. Podczas powierzonych prac młodzież zdobywała i ćwiczyła umiejętności zawodowe. Praktyczna nauka dotyczyła przygotowania pomieszczeń, sprzętu i zastawy, szykowanie potraw i napojów, obsługa kelnerska oraz sprzątanie, zmywanie i przygotowanie do prac w dniu kolejnym. Ponadto, poza organizacją imprez, w trakcie zajęć stacjonarnych w IB, młodzi kucharze realizowali pozostałe zadania zaplanowane w programie takie jak: obróbka wstępna warzyw, owoców i mięs, przygotowanie surówek i zup.

Stolarze natomiast mieli za zadanie skonstruować taboret składany przy użyciu maszyn stolarskich takich jak: heblarki, piły stołowe oraz ręczne, wyrzynarki, wkrętarki. Doprecyzowywanie poszczególnych elementów odbywało się metodami manualnymi. Wszyscy stażyści wykonali wszystkie zadania stawiane przez instruktorów i otrzymali certyfikaty potwierdzające podniesienie kwalifikacji zawodowych.

Obie grupy przyswoiły sobie także umiejętności planowania i organizacji pracy na stanowisku zgodnie z zasadami BHP.

Poza kształceniem zawodowym zrealizowany został także program kulturowy. Młodzież wzięła udział w wycieczce do Berlina, gdzie miała okazję zobaczyć takie sławne miejsca jak Bundestag, Brama Brandenburska, Mur Berliński. Nie zabrakło także zwiedzania zabytków Frankfurtu. W trakcie zajęć stacjonarnych następowała wymiana poglądów dotyczących obu krajów, rozmowy o stereotypach i ciekawostkach międzykulturowych.

Ewaluacja i rezultaty projektu

Głównym działaniem ewaluacyjnym w projekcie były ankiety wypełniane przez uczestników oraz opinie sporządzane przez instruktorów nauki zawodu. Młodzież dwukrotnie wypełniała ankietę, która miała za zadanie określić poziom ich samooceny, stosunek do nauki i pracy, a także plany zawodowe. Po powrocie z praktyk zawodowych w Niemczech uczestnicy projektu ponownie wypełniali ankiety, tak aby móc dokonać porównania w zakresie poziomu samooceny, wiedzy, planów zawodowych czy też umiejętności. Informacje ujęte w ankietach po powrocie z praktyk świadczą o większym wglądzie w siebie poszczególnych uczestników projektu. Młodzież potrafiła bowiem wymienić więcej swoich zainteresowań, umiejętności, osiągnięć, czy też zalet. Ponadto padały stwierdzenia, że efektywniej reagują w nowych sytuacjach, co jest wynikiem większej elastyczności działania i panowania nad emocjami. Poziom samooceny i pewności siebie u uczestników projektu jest na wyższym poziomie niż przed wyjazdem na praktyki zawodowe. Motywacja do nauki i pracy zdecydowanie zwiększyła się. Uczestnicy projektu doświadczyli bowiem pozytywnych efektów swojej pracy, co dało im poczucie sukcesu i zadowolenia. Młodzież ma sprecyzowane plany zawodowe. Wszyscy podtrzymują chęć utrzymania obranej ścieżki zawodowej. Przygotowanie teoretyczne przed wyjazdem na praktyki pozwoliło uczestnikom zwiększyć lub nabyć umiejętność posługiwania się językiem niemieckim, jak również pozyskać wiedzę na temat Niemiec. Młodzież ma pozytywny odbiór projektu, w tym poszczególne etapy projektu tj. przygotowanie teoretyczne i praktyczne w kraju oraz staż zawodowy w Niemczech.

Reasumując analiza danych zawartych w ankietach ewaluacyjnych wykazała w odniesieniu do:
Rezultatów twardych:

 1. 15 uczestników zostało przeszkolonych w ramach projektu;
 2. 15 uczestników wzięło udział w zagranicznych praktykach zawodowych;
 3. 15 uczestników zdobyło dokumenty Europass Mobilność;
 4. 15 uczestników zdobyło zaświadczenia o nabyciu doświadczenia zawodowego w ramach praktyk w IB;

Rezultatów miękkich:

 1. 15 uczestników podniosło swoją wiedzę na temat możliwości rozwoju jakie dają programy europejskich;
 2. 15 uczestników podniosło swoją wiedzę na temat Niemiec;
 3. 15 uczestników nabyło lub poprawiło umiejętność posługiwania się językiem niemieckim;
 4. 15 uczestników podniosło swój poziom samooceny i pewności siebie;
 5. 15 uczestników sprecyzowało swoje plany na przyszłość;
 6. 15 uczestników zwiększyło swoją motywację do nauki w szkole i na praktykach;
 7. 10 uczestników wyraziło wolę dalszego kontynuowania nauki.

Rozszerzenie programu szkolenia zawodowego pobieranego w ramach nauki w Dobieszkowie o umożliwienie uczestnikom poznania funkcjonowania zakładu pracy w innym kraju, organizacji sposobu i kultury pracy i podpatrywania rozwiązań technicznych spowodowało znaczący wzrost wartości zawodowej młodego człowieka, jeszcze przed wejściem na rynek pracy.

Realizacja zakładanych celów dała młodzieży dużą dawkę wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz motywacji do dalszego poszerzania wiedzy i umiejętności.

Program Leonardo da Vinci kładzie duży nacisk nie tylko na rozwój zawodowy, ale bardzo ważne są również kompetencje rozwoju osobistego, światopoglądowego i kulturalnego jego uczestników.

Nasz projekt również stawiał sobie takie cele. W ramach warsztatów poprzedzających wyjazd na praktyki, nasi podopieczni zapoznali się z historią, kulturą i geografią Niemiec, a wszystkiego dopełnił kurs języka niemieckiego.

Cały zaplanowany w projekcie proces uczenia się dopełniło tzw. uczenie pozaformalne w czasie pobytu za granicą. Wyjazd ten bowiem, to była nie tylko praca, ale okazja do praktycznego zetknięcia się z obcą kulturą, żywym językiem, poznania ludzi, nawiązania przyjaĽni. Całą wiedzę teoretyczną zdobytą przed wyjazdem na praktyki, uczniowie mieli okazję zweryfikować w czasie wolnym od pracy w Niemczech, w co duży wkład będą mieli nasi partnerzy, których zadaniem będzie również zadbanie o aspekty kulturalno-oświatowe projektu

Podsumowanie

Realizacja projektu znacząco wpłynęła na wzmocnienie międzynarodowego potencjału instytucji go wdrażających. W ramach nawiązanego partnerstwa szczególnie skorzystało CKiW OHP w Dobieszkowie ponieważ miało okazję współpracować z jednostką o większym doświadczeniu międzynarodowym. Korzyści te dotyczyły przede wszystkim współpracy przy organizacji stażu. Wspólne planowanie programu merytorycznego i jego przeprowadzenie pozwoliło zaobserwować sposoby pracy i rozwiązania stosowane przez naszych zachodnich sąsiadów. Chcąc wykorzystać zdobyty potencjał złożyliśmy kolejny wniosek w ramach staży zawodowych Programu Erasmus +, który uzyskał akceptację i właśnie wchodzi w życie jego część zasadnicza.

Najcenniejsza jest jednak realizacja celów, z których korzyści czerpali przede wszystkim młodzi adepci zawodu kucharza i stolarza.

Cel główny, czyli podniesienie kwalifikacji zawodowych uczestników został w pełni zrealizowany dzięki sprawnemu, zgodnemu z planem, przeprowadzeniu przez obie instytucje partnerskie stażowi zawodowemu. Wszyscy uczestnicy projektu, podczas zagranicznych praktyk podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe, zdobyli pierwsze doświadczenia, zapoznali sie z rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przez niemieckich kolegów.

W dobie zjednoczonej Europy otwartych granic i mobilności zawodowej, odbycie zagranicznej praktyki otwiera okno na różne perspektywy pokierowania swoją przyszłą karierą. W przypadku trudności na krajowym rynku pracy, osoby z takim doświadczeniem z większą łatwością odnajdą się na zagranicznym rynku i utrzymają aktywność zawodową zamiast w przypadku niepowodzeń zasilać szeregu osób bezrobotnych.

Właśnie dlatego na ten projekt należy spojrzeć również jako na bodzie do pobudzenia kreatywności, do rozwoju zainteresowań, jako okno na świat możliwości dla młodych ludzi, którzy bardzo często potrzebują tego bodĽca, aby się zaktywizować i powalczyć o swoją szansę na udane życie.

Dla podopiecznych OHP, wywodzących się często z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych, pochodzących z małych miejscowości i wsi, udział w takim projekcie i możliwości jakie on oferuje, są niepowtarzalną szansą rozwoju zawodowego i osobistego.

Dzięki udziałowi w stażu młodzież miała okazję także do zastanowienia się nad słusznością dotychczasowych wyborów ścieżki zawodowej. Potwierdzeniem wartości zorganizowanego stażu jest fakt, że żaden z uczestników nie zadeklarował chęci zmiany zawodu w przyszłości.

Oprócz typowo zawodowych umiejętności uczestnicy projektu rozwijali także umiejętności i kompetencje osobiste i społeczne. Ten aspekt projektu był szczególnie ważny ze względu na profil uczestników rekrutujących się z młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym.

W trakcie części przygotowawczej jak również podczas pobytu za granicą młodzież rozszerzyła swój światopogląd, zetknęła się z obcą kulturą i sposobem życia. Dla młodzieży pochodzącej często z rodzin ubogich, które nie mogą pozwolić sobie na zagraniczne wyjazdy, było to bardzo ważne doświadczenie ze względu na rozwój interkulturowy.

Sporządził:
Artur Orski spec ds. realizacji programów europejskich - koordynator projektu.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData