Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

NASZA PRZYSZŁOŚĆ III 
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany od kwietnia do października 2011r.

W Dobieszkowie wsparcie uzyskało 10 osób w wieku od 15 do 18 roku życia (nieukończone 18 lat w chwili przystąpienia do projektu). Pozostałe warunki, którymi charakteryzowali się beneficjenci to: nadzór kuratora nad nieletnim bądź jego rodziną lub korzystanie z opieki pomocy społecznej przynajmniej z jednego z następujących powodów: ubóstwo, bezrobocie w rodzinie, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania; nieuczęszczanie do szkoły; problemy z nauką, duże deficyty edukacyjne, zagrożenie drugorocznością lub przerwaniem edukacji.

W trakcie projektu odbyło się wiele różnorodnych działań, mających na celu m.in. wyrównanie zaległości w nauce, poszerzenie umiejętności i zainteresowań, podniesienie poczucia własnej wartości, nauczenie pożytecznego spędzania czasu wolnego. W ramach modułu edukacyjnego - od kwietnia do sierpnia - odbywały się, prowadzone przez psychologów, warsztaty motywacyjno-aktywizujące, grupowe zajęcia, których celem było przełamanie bariery bierności beneficjentów, zwiększenie ich motywacji do aktywnego uczestnictwa w projekcie oraz wiary we własne możliwości. Przeprowadzono zajęcia wyrównawcze i dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminów poprawkowych. Każdy z młodych ludzi otrzymał nieodpłatnie "wyprawkę edukacyjną", tj. np. podręczniki oraz przybory szkolne (m.in. zeszyty, długopisy, ołówki i in.).

Z kolei w module socjoterapeutycznym, trwającym od kwietnia do końca czerwca, odbywały się warsztaty typu korekcyjnego, które pomogły w odreagowaniu napięć emocjonalnych po doznanych urazach i nauczyły nowych umiejętności psychospołecznych. Beneficjenci otrzymali także indywidualne wsparcie psychologiczne i specjalistyczną pomoc w zakresie rozwiązywania zdiagnozowanych problemów związanych m.in. z trudnościami emocjonalnymi, konfliktami z rodzicami bądź rówieśnikami, barierami w kontaktach interpersonalnych, niską samooceną i motywacją do podejmowania konstruktywnych działań. Efektem konsultacji było opracowanie - na podstawie przeprowadzonych rozmów - diagnozy psychologiczno-pedagogicznej uczestnika, ze zwróceniem szczególnej uwagi na przyczyny wykazywanych przez niego zaburzeń zachowania. Podczas pierwszych indywidualnych spotkań z psychologiem uczestnicy wypełnili Kwestionariusz Kompetencji Społecznych, który pozwolił zbadać poziom ich kompetencji społecznych na początku realizacji projektu. Kwestionariusz został wypełniony przez uczestników po raz drugi podczas spotkania podsumowującego, kończącego realizację zajęć przewidzianych w projekcie. Psychologowie porównali zmiany w poziomie kompetencji społecznych uczestników projektu i na tej podstawie został zmierzony wskaźnik dotyczący wzrostu poziomu kompetencji społecznych beneficjentów ostatecznych projektu.

W module aktywizująco-doradczym odbywały się zajęcia dotyczące planowania ścieżki edukacyjnej i zawodowej, których celem była pomoc w wytyczaniu kierunku dalszych działań w kontekście rozwoju uczestników oraz przygotowanie ich do aktywnego funkcjonowania na rynku pracy; zajęcia w formie warsztatów preorientacji zawodowej, podczas których beneficjenci mieli możliwość poznania własnych atrybutów i możliwości, perspektyw edukacyjnych i zawodowych oraz reguł obowiązujących na rynku pracy jako kluczowych czynników ułatwiających start zawodowy młodych ludzi. Zorganizowano także zajęcia promujące godzenie życia rodzinnego z zawodowym, które pomogły przełamać stereotypy dotyczące płci, jak również promowały rozwiązania partnerskie.

Ostatnim z modułów był moduł rekreacyjno-edukacyjny, podczas którego zorganizowano - na podstawie rozpoznanych podczas rekrutacji zainteresowań beneficjentów - koła zainteresowań, m.in. językowe, ITC, matematyczno-przyrodnicze, sportowe, taneczne, plastyczne, turystyczne. Ich działalność pomogła pokonać trudności, zaspokoić potrzeby młodzieży czy też ukształtować jej postawy i zachowania. Koła zainteresowań dot. rozwoju kompetencji kluczowych prowadzili specjaliści (np. nauczyciele) nauki języków obcych, informatyki, nauk przyrodniczo-matematycznych itp., natomiast koła rekreacyjne - instruktorzy. Dodatkowo każdy z beneficjentów projektu otrzymał nieodpłatnie wszelkie materiały umożliwiające udział w odpowiednim kole, np. książki, materiały plastyczne czy stroje sportowe.

Każda grupa miała swojego opiekuna-wychowawcę, do którego zadań należały m.in.: pomoc w rozwiązywaniu doraźnych problemów, konsultacje z rodzicami uczestników, monitorowanie frekwencji na zajęciach, prowadzenie doraźnych kontroli na zajęciach, monitorowanie postępów uczestników zajęć, motywowanie młodzieży do aktywnego udziału w projekcie.

W lipcu 2011 r. wszyscy beneficjenci projektu wzięłi udział w Letniej Akademii Rozwoju. W jej ramach odbyło się 20 obozów edukacyjnych, podczas których kontynuowano pracę nad poprawą funkcjonowania społecznego, emocjonalnego i intelektualnego beneficjentów. Jednocześnie był to dla młodych ludzi odpoczynek. Program Letniej Akademii Rozwoju zapewniał: warsztaty integracyjne, rozwoju osobistego i technik relaksacyjnych; zajęcia socjoterapeutyczne, rekreacyjno-edukacyjne i na temat zachowań ryzykownych; kurs pierwszej pomocy.

Z kolei we wrześniu odbyły się spotkania, w czasie których beneficjenci podsumowali swój udział w projekcie, wymienili się doświadczeniami oraz ocenili efekty projektu w odniesieniu do własnej osoby.

Udział w projekcie był całkowicie bezpłatny. Uczestnicy otrzymali również wyżywienie podczas zajęć grupowych i mieli zapewniony dojazd na zajęcia.

LpNazwaOpisTypRozmiarData
LpNazwaOpisTypRozmiarData